Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрХамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Шимтгэлийн хэмжээг ТОГТООХ ТУХАЙ /2008-12-05/
Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/
Журам батлах тухай /2007-06-26/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай /2002-06-28/
Журам батлах тухай 2014.05.28 №17
Журам шинэчлэн батлах тухай 2015-11-18 №21
Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай 2015-12-18 №23
Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2016.03.25 №05
Жагсаалт, журам батлах тухай 2016.03.25 №07
Жагсаалт батлах тухай /ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/ 2016.03.25 №08
Жагсаалт батлах тухай /ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/
Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртөгийн жин, журам батлах тухай 2016.05.17 №19
Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай №16
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний (гарааны) үлдэгдэл тооцоход баримтлах шимтгэлийн хувь хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс (итгэлцүүр)-ийг шинэчлэн батлах тухай 2010.02.25 №02
Элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээний зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн №09
Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам батлах тухай 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний 11 дүгээр тогтоол