Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрХэлтсийн тухай

Хэлтсийн тухай

НүүрХэлтсийн тухай
Хэлтсийн тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

Танилцуулга

     БНМАУ-ын Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1965 оны 04 сарын 14-ний өдрийн 79 дүгээр зарлигаар Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэгж болох 10 хороо, захиргааг хувааж 4 район буюу дүүрэг болгон зохион байгуулсны нэг нь Сүхбаатарын район байв.

     Эл районыг Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн дагуу УИХ-ын 1992 оны 08 сарын 18-ны 18 тогтоолоор засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн өөрчлөлтөөр “Сүхбаатар”, “Чингэлтэй” гэсэн хоёр дүүрэг болгон шинээр байгуулах шийдвэр гарч, Нийслэлийн засаг даргын 1992 оны Б/212 тоот захирамжаар ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэг анх байгуулагдаж, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 1992 оны 09 сарын 12-ны өдрөөс бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлсэн.

     Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь анхлан Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 1992 оны 10 сарын 17-ны өдрийн 04 тоот захирамжаар “Хүн амын бодлого хөдөлмөрийн хэлтэс” нэртэйгээр байгуулагдсан. Хэлтсийн даргаар Ч.Солонго, ахлах нягтлан бодогчоор Ч.Нэргүй нарын 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлэн тухайн үед дүүргийнхээ 84.8 мянган хүн амд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж эхэлжээ.

     Тус хэлтэс нь тухайн үед дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэдэд тэтгэвэр тэтгэмжийг тогтоож олгох, байгууллага хоршоо, компани ХЭАА-аас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэтгэврийн санд оруулах, амьдралын баталгаажих түвшин доогуур орлоготой иргэдийг судлан бүртгэж туслах, сангаас тусламж дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн хуулийн биелэлт, ажиллах хүчний ашиглалт, хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалалтын асуудлаар орон нутгийн байгууллагад улсын хяналт тавих, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах, ажиллах хүчний эрэлт хангалтыг зохицуулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй байв.

     Монгол улсын Засгийн газрын 1993 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 64,70-р тогтоолыг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 1993 оны 06 сарын 17-ны өдрийн А/208 тоот захирамжаар “Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн хэлтэс”-ийг татан буулгаж Засаг даргын дэргэд “Нийгэм хангамжийн хэлтэс”-ийг бие даалган зохион байгуулсан. Хөдөлмөрийн асуудал Тамгын газарт шилжиж, бусад үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь хэвээр үйл ажиллагаагаа явуулж байв.

     Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг мөрдөх бэлтгэлийг хангах, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 1994 оны 07 сарын 07-ны өдрийн 61-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 1994 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоолоор Нийгэм хангамжийн хэлтсийн орон тоонд багтаан Нийгмийн даатгалын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулсан.

     Хүн амын бодлого хөдөлмөрийн, Эрүүл мэндийн, Сангийн сайдын 1995 оны А/148, 155, 218 дугаар тус тус тушаал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 1995 оны 11 сарын 30-ны Б/246-p захирамжаар иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын ажил тус хэлтэст шилжсэн байна.

     1992-2012 оны хугацаанд Бид дүүргийнхээ 153117 хүн амыг ИЭМД-ын мэдээлэлийн санд бүртгэж, 72521 заавал даатгуулагч, 6356 сайн дурын даатгуулагчийг нийгмийн даатгалд хамруулж, 2399 аж ахуй нэгж байгууллага, ажил олгогчдыг хамруулан, нийгмийн даатгалын сангаас 16600 гаруй тэтгэвэр авагч, 13016 тэтгэмж авагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байв.

Эдүгээ хүртэлх хөгжлийн түүхийг бүтээлцсэн Үе үеийн удирдлагууд

1995-2005 он                 Ч.Солонго

2005-2013 он                 Э.Эрдэнэтуул

2013-2014 он                 Д.Артаг

2014-2015 онд               Д.Мэндбаяр

2016 онд                       М.Энхтуяа, Л.Ариунтулга,

2017-2019                     Ш.Алтанчимэг

2015-2016 онд, 2019 оноос одоог хүртэл Н.Ариунаа нь тус хэлтсийн даргаар ажилллаж байна.

Анхны хамт олон

     Тус хэлтэс нь дүүргийнхээ 151302 иргэн, 4498 ажил олгогч, аж ахуй нэгж байгууллага, 97065 албан журмын болон сайн дурын даатгуулагч иргэд, 22633 тэтгэвэр авагч иргэдэд нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг хүргэж,  Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг хэрэгжүүлэн, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах, нийгмийн даатгалын сангийн тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

       Тус хэлтэс нь Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалын дагуу Орлого шимтгэлийн тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт, шалгалт дотоод аудитын тасаг, Үйлчилгээний тасаг, Хайлааст дахь нийгмийн даатгалын Үйлчилгээний тасаг гэсэн 5 тасаг, 61 орон тоотойгоор нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагчдад хүргэн ажиллаж байна.

Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн амжилтаас дурьдвал

      Тус хэлтэс 1998, 2009, онд тус тус Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагын хэмжээнд ажил амжилтаараа 1-р байр эзэлж, Тэргүүний хэлтсээр шалгарсан.

      Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газрын “Шудрага ёсны шагнал”-ын болзолд Төрийн үйлчилгээний байгууллагуудаас шалгарч 2009 онд “Авлигагүй хамт олон” өргөмжлөл, нэрэмжит цомоор шагнагдсан.

      2010 онд Чингэлтай дүүргийн төрийн байгууллагуудаас ажил амжилтаараа шалгарч “Шилдэг хамт олон” цомоор шагнагдсан.

      Нийгмийн даатгалын байгуулагуудын дунд зохиогддог уламжлалт таван төрөлт спортын тэмцээнд 2005, 2010 онд тус тус тэргүүн байр эзэлж, аврага багаар шалрагсан.

      Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудын дунд зохиогдсон урлагийн наадамд 2009 онд тэргүүн байр эзэлсэн.

Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд зохиогдсон урлагын наадамд 2010 онд тэргүүн байр эзэлсэн.

     Монгол улсад Нийгмийн даатгалын алба үүсч хөгжсөний 70 жилийн ойг тохиолдуулан 2011 онд нийгмийн даатгалын системсийн хэмжээнд зохион явуулсан спортын арга хэмжээнд тэргүүн байр эзэлж, Нэрэмжит цом, Алтан медалиар шагнагдсан.

амжилт

      Тус хэлтэс 2011 онд Чингэлтэй дүүрэгтээ ажил амжилтаараа тэргүүлж 1-р байр эзэлж “Тэргүүний шилдэг хамт олон” –оор шалгарч, хүндэт өргөмжлөлөөр шагнагдав.

Төрийн албан хаагчдын дунд зохиогдсон Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Спорт наадам -2013 он тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн.

     Чингэлтэй дүүрэг үүсэн байгуулагдсны 25 жилийн ойн, эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан Засаг даргын нэрэмжит “СПОРТ НААДАМ-2017” тэмцээний  “Сагсан бөмбөг”-ийн төрөлд амжилттай оролцож  II-р байр эзэлсэн.

    Монгол улсад нийгмийн даатгалын алба үүсэн хөгжсөний 75 жилийн ойн, “Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын салбарын Нийслэл дахь байгууллагуудын аврага шалгаруулах” спорт тэмцээнд  “Гар бөмбөг”-ийн эмэгтэй төрөлд амжилттай оролцож Хоёрдугаар байр эзэлсэн.

    Чингэлтэй дүүрэг үүсэн байгуулагдсны 25 жилийн ойг угтан төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан “Урлагийн наадам”-д амжилттай оролцож ХАМТЛАГ БҮЖГИЙН төрөлд III-р байр эзэлсэн.

     Мөн Чингэлтэй дүүрэг үүсэн байгуулагдсны 25 жилийн ойг угтан төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан “Урлагийн наадам”-д амжилттай оролцож багаараа ДЭД байр эзэлсэн.

urlag

     Монгол улсад нийгмийн даатгалын алба үүсэн хөгжсөний 75 жилийн ойд зориулсан, “Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын салбарын Нийслэл дахь байгууллагуудын аврага шалгаруулах” спортын 6 төрөл тэмцээнд нийлбэр дүнгээр амжилттай оролцож “НЭГДҮГЭЭР” байр тус тус эзэлсэн.

        Тус хэлтсийн хяналтын байцаагч Г.Эрдэнэчимэг 2019 оны дүүргийн “Хөдөлмөрийн аврага ажилтан”-аар шалгарч, шагнагдсан.

      2019 онд бид Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Танд-Ойрхон Найрсаг үйлчилгээний жил” Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Иргэдийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, иргэдийг нийгмийн даатгалд даатгах, даатгуулагч иргэдэд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг найдвартай хөнгөн шуурхай хүргэх, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангах, тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөр олгох, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний стандарт, чанар хүртээмж, үйлчилгээний соёл, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажлаа төлөвлөн ажиллаж байна.

      Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/22 дугаар тушаалын дагуу Орлого шимтгэлийн тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт, шалгалт дотоод аудитын тасаг, Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний тасаг, Хайлааст дахь Нийгмийн даатгалын тасаг гэсэн 5 тасаг, 61 орон тоотойгоор Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хүрээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагчдаа хүргэх, мэдээ, мэдээллийг стандартын дагуу гарган тайлагнах, удирдлагыг үнэн зөв мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.

     2019 онд тус хэлтэс нь эрүүл мэндийн даатгалд 13958 хүн хамруулж 629,0 сая төгрөг, 5351 Аж ахуй нэгж байгууллага, ажил олгогчийн заавал даатгуулагч 105609 иргэнийг хамруулж  290.190,4 сая төгрөг, Сайн дурын даатгалд хамрагдсан 10686 иргэний 5787,9 сая төгрөгийг тус тус нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэн ажилласан.

     2019 онд тус хэлтэс нь Тэтгэмжийн даатгалын сангаас нийт 20338 иргэнд 15.206,3 сая төгрөг, тэтгэврийн даатгалын сангаас 216717 тэтгэвэр авагчдад 100.833,9 сая төгрөгний тэтгэвэр тэтгэмж тус тус олгон ажилласан байна.

Бидний бахархал

Тус хэлтсийн байцаагч, албан хаагчид нь ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ манлайлан ажиллаж,

Төрийн дээд шагнал Алтан гадас одон -2

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль – 5

ХНХЯ-ны тэргүүний ажилтан, цол тэмдэг – 10

ХНХЯ-ны Жуух бичиг – 15

НДЕГ-ын тэргүүний ажилтан, цол тэмдэг – 17

НДЕГ-ын Жуух бичиг – 18

ННДГ-ын Жуух бичиг – 20 албан хаагчид тус тус төрийн дээд одон медаль болон салбарын шагналаар шагнуулсан байна.

Онцлох ажил

Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь иргэд даатгуулагчдын цаг хугацааг хэмнэх, чирэгдэлгүй шуурхай, нэг цэгийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын бүтээмж дээшлэх, албан хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, ажлын бүтээмжийг шударгаар үнэлэх, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, хамт олны уур амьсгалыг эерэг болгох зорилгоор 2021 онд “Ухаалаг ажлын байр” төслийг хиймэл оюун ухаанд суурьлсан бүртгэл мэдээллийн “Карте программ”-тай хослуулан нийслэлийн хэмжээнд анхлан амжилттай нэвтрүүлж, 2021 оны 05 сараас эхлэн нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг иргэд даатгуулагчдад шинэлэг хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэн ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь Ухаалаг ажлын байр төслийг хэрэгжүүлэх явцад ажил үйлчилгээнд гарч байгаа алдаа зөрчил, иргэд даатгуулагчдаас ирж байгаа өргөдөл гомдлыг чирэгдэлгүй, шуурхай шийдвэрлэх, Төрийн Үйлчилгээний Төгөлдөршилийг бий болгох зорилгоор 2021 оноос эхлэн Чанарын менежмэнтийн тогтоолцоо ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

     Тус хэлтэс нь иргэд даатгуулагчдад шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилгээ хүргэх, үйлчилгээний төгөлдөршлийг бий болгох зорилгоор 2019 оноос Call pro, 2022 оноос Call center үйлчилгээг нэвтрүүлж, үйл ажиллагаагаа сайжруулан иргэдэд шууд утсаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Call center үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэдээс ирэх дуудлагыг алдахгүй авч, гомдол саналгүй ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1992

  Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн хэлтэс

 • 1993

  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгэм хангамжийн хэлтэс

 • 1994 - 2015

  Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 • 2016 - 2018

  Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

 • 2019 -

  Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс