Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрАвилгын эсрэг үйл ажиллагааНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Зорилт

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

Гүйцэтгэл үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл, тайлбар)
он түвшин
Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр
1.1 1.1. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг тус тус аймаг орон нутагт хангуулах,  төрийн байгууллагын удирдлагын хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх. 1.1.1. НДЕГ-аас Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид ажиллах чиглэлээр заалт тусган, үр дүнг тооцох.  

100

 

 

 

 

 

 

 

2020

2 2 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хэлтсийн дотоод журмандаа авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс ангид байх, ажилтнуудад авлигын тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдах хуулийн хугацаанд ХАСХОМ-ээ мэдүүлэх гэсэн заалтыг тусгаж үр дүнг тооцон ажиллаж байна.
1.1.2.  Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн чиглэлээр удирдлага болон байцаагч ажилчдыг арга зүйгээр хангаж, нийт мэдүүлэг гаргагч нарын 2021 оны шинэчлэн гаргах хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулж, холбогдох мэдээг тайланг  НДЕГ-т хүргүүлэх  

 

100

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

02 сарын 10-ны дотор

 

1 удаа

 

 

 

 

 

 

02 сарын 10-ны дотор

 

1 удаа

 

 

ХАСХОМ хэрхэн гаргах талаар оны эхэнд хэлтсийн байцаагч нарт танхимаар сумдын байцаагч нарт онлайнаар сургалтыг зохион байгуулж 24 байцаагч  ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргаж хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн бөгөөд тайлан мэдээг  НДЕГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын АТГ-аас зохион байгуулах сургалтад хамруулах.

1.2.2. АТГ-аас зохион байгуулдаг анхан болон давтан сургалтад албан хаагчдаа хамруулах. 100  

 

 

 

2020

 3 удаа

 

59 албан хаагч

3 удаа

 

104 албан хаагч

Авлигатай тэмцэх газраас

2021 оны 05 сарын 07-нд  ZOOM-р зохион байгуулагдсан  Авлигын гэмт хэрэг, авлигын ойлголт, шалтгаан нөхцөл, хөнөөл, Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтад хэлтэс сумдын нийт 28 байцаагч хамрагдсан.       2021 оны 04 сарын 12-нд  НДЕГазар,  Авлигатай тэмцэх газрын хамтран зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг” сургалтад 52 албан хаагч оролцсон.

 

1.3 1.3. Авлига ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авч , 1.3.1. Авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр шинэ шийдэл, сайн туршлага, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх замаар хүнд суртал, чирэгдэлийг багасгах зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээ зохион байгуулах  (Үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх)  

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

28

 

16

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа  нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай  хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар болон  даатгуулагч өөрөө тэтгэмжээ бодох аргачлалыг хэлтсийн цахим хуудсандаа байршуулан иргэд даатгуулагчдыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Малчин даатгуулагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэсэн богино хэмжээний шторкийг хэлтсийн веб сайт, хэлтсийн байранд байрлах телевизор, фейсбүүк хуудсанд байршуулж, сурталчилж ажиллаж байна
               
Хоёр. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиудад заасан төрийн байгууллага, түүний удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хүлээсэн нийтлэг үүрэг.
2.1. Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1. Улсын Их Хуралд хэлэлцэгдэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс саналаа илэрхийлэх бололцоо, нөхцөлөөр хангах. 2.1.1. Байгууллага хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тухай бүр байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах ажлыг зохион байгуулах.  

100

 

 

 

 

 

 

2020

24 16 Хэлтсээс хэрэгжүүлж зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, тэдгээрийн үр дүнгийн талаарх  мэдээ тайланг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаараа мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулж 7 хоног бүр хэлтсийн веб хуудсанд мэдээллийг бэлдэн   ажиллаж байна.
2.2 2.2. Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2. Төрийн байгууллага Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, энэ талаарх мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах. 2.2.1. АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк,  инфографик, видео график, нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, зурагт хуудас, цахим ном, гарын  авлага зэргийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк твиттер, youtube суваг) мөн лед дэлгэц, сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг боломжит бүхий л хэлбэрээр иргэд олон нийтэд хүргэх. 100  

 

 

 

 

 

2020

Тараах материал-125

шторк

Тараах материал-58

Шторк-12

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн телевизийн шторк хэлтсийн фейсбүүк, хэлтсийн сурталчилгааны дэлгэц, мэдээллийн самбарт байршуулан ажилласан.
2.2.2. Байгууллагын цахим хуудсанд авлигын эсрэг үйл ажиллагааны урд оны тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө, иргэд болон хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад зориулсан шаардлагатай гарын авлага, тараах материал бусад мэдээллийг бэлтгэн байршуулж, тогтмол шинэчлэх. 100  

 

 

 

2020

5      35 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан төлөвлөгөө, тайлан болон ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага, тараах  материалыг  хэвлэн тарааж мэдээлийн самбарт байршуулсан.
2.3 2.3. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3. Төрийн хяналтын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах. 2.3.1. Төрийн хяналт шалтгалтын  үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах. 100  

 

 

2020

2 2 Тухай жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө, дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг хэлтсийн цахим хуудсандаа байршуулж, байгууллагын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг ханган хийсэн хяналт шалгалтын дүн, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээг  олон нийтэд тухай бүрд нь мэдээлж ажиллаж байна.
2.4 2.4. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4. Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр нь мэдээлэх. 2.4.1. Тухайн жилийн төсвийг 1 дүгээр сарын 10-ны дотор, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг 4 дүгээр сарын 1-ний дотор, дараа жилийн төсвийн төслийг 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 5 дугаар сарын 1-ний дотор, төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг  өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор тус тус цахим хуудсанд болон мэдээллийн самбарт байршуулах.  

100

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

16 16 2021 оны тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар сар бүр хуулийн хугацаанд шилэн дансны цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулан ажилласан.
2.4.2. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын  мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүх) 100  

 

 

2020

12 12 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын  мөнгөн гүйлгээг 2021 оны 10 дугаар сар хүртэл хуулийн хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулан ажилласан.
2.4.3. Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох. (татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх мэдээлэл) Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарын хамт мэдээлэх. 100  

 

 

2020

12 12 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2021 оны 10 дугаар сар хүртэл хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулан ажилласан.
2.4.4. Хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Хагас, бүтэн жилээр) 100  

 

2020

2 2 Хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайланг тухай бүр шилэн дансанд байршуулсан.
2.4.5. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хуваарилалт, хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийã îëîí íèéòýä нээлттэй õ¿ðãýõ, цахим хуудсанд байршуулж хэвших 100  

 

 

 

2020

12 12 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг хуулийн хугацаанд сар бүр шилэн дансанд байршуулсан.
2.6 2.6. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10. Төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр иргэд болон бусад сонирхогч талуудад ойлгомжтой, нээлттэй байх. 2.6.1.Төрийн байгууллага удирдлагаас гаргасан шийдвэрийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулж, нийтэд ил тод мэдээлэх. 100  

 

 

 

2020

83 29 Байгууллагаас гарч байгаа шийдвэрийн ил тод, шударга байдлыг хангах зорилгоор удирдлагаас гаргасан байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр тушаал захирамжийг хэлтсийн “шилэн дансанд” байршуулан мэдээлж байна.