Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрВидео мэдээҮОМШӨ хурц хордлогод өртсөн даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох

ҮОМШӨ хурц хордлогод өртсөн даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас ажил олгогч, даатгуулагчдад зориулсан

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх онлайн хичээл