Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрВидео мэдээУхаалаг ажлын байр төслийн хүрээнд

Ухаалаг ажлын байр төслийн хүрээнд

           Тус хэлтэс нь иргэд даатгуулагчдын цаг хугацааг хэмнэх, чирэгдэлгүй шуурхай, нэг цэгийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын бүтээмж дээшлэх, албан хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, ажлын бүтээмжийг шударгаар үнэлэх, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, хамт олны уур амьсгалыг эерэг болгох зорилгоор 2021 онд “Ухаалаг ажлын байр” төслийг хиймэл оюун ухаанд суурилсан бүртгэл мэдээллийн “Карте программ”-тай хослуулан нийслэлийн хэмжээнд анхлан амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

            Өмнө нь даатгуулагч, аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авахдаа I, II, III давхраар бүгдээр нь орж гарын үсэг зуруулах, тамга даруулах, материалаа эргэн хүлээж авах, удаан хугацаанд дараалалд зогсох зэргээр цаг хугацаа алддаг байсан.

            Харин “Ухаалаг ажлын байр” төслийг хэрэгжүүлэн ажилснаар иргэд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын бүх төрлийн ажил үйлчилгээг цэвэр тохилог орчинд, шинэлэг хэлбэрээр, нэг цэг дээрээс, шуурхай, чирэгдэлгүй хүлээн авах боломж бүрдсэн.

            Ухаалаг ажлын байр төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд НДЕГ-ын 2021 оны 01 сарын 20 өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/10 тоот тушаалын дагуу хэлтсийн даргын 2021 оны 02 сарын 04-ний өдрийн А/08/01 тоот тушаалаар “Ажлын хэсэг” байгуулан төлөвлөгөө боловсруулж, 2021 оны хоёр дугаар сараас эхлэн бэлтгэл ажлыг ханган албан хаагчдынхаа ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөх, байцаагч ажилтнуудыг чадавхижуулах багц сургалтуудыг зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажилласан.

           Энэхүү төслийн хүрээнд инженерчлэлийн зураглал, чиг үүргийн үлгэрчилсэн жагсаалт, хэлтсийн бүтэц, орон тоо, албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтын төслийг тус тус шинээр боловсруулан НДЕГ-т хүргүүлсэн.

           Хиймэл оюун ухаанд суурилсан бүртгэл мэдээллийн “Карте программ”-ыг ашиглан нэг цэгийн үйлчилгээний байцаагч нар иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмжийн материал, өргөдөл, байгууллагын албан хүсэлт зэргийг хүлээн авч уг программд бүртгэж оруулдаг. Ингэснээр дараагийн удаа тухайн даатгуулагч иргэн ирж үйлчилгээ авахад бүртгэл мэдээллийн бааз үүссэн байх бөгөөд нийт хэдэн удаа ирж үйлчилгээ авсан, материал нь яагаад буцсан, хэн гэдэг байцаагч дээр очсон, хэдэн удаа зөвлөгөө мэдээлэл авсан, иргэний өргөдөл шийдвэрлэлтийн аль шатандаа байгаа зэрэг бүх мэдээлэл регистрын дугаарын дагуу шууд харагдах боломж бүрдсэн.

           Мөн Карте программын нэг онцлог давуу тал нь тухайн төрийн албан хаагч өдөрт хэдэн цаг ажиллаж, ямар үйлчилгээг хэдэн иргэнд хүргэж ажилласныг дүгнэх бүрэн боломжтой юм. Тэгэхээр энэ бол шударга систем гэсэн үг. Жилд хоёр удаа үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, энэ системийг ашиглан ажлын байрны зураг авалт хийж, байцаагчийн ажлыг үр дүнг тооцох боломж бүрдсэн.

           Өмнө нь байцаагч нар тус тусын ажиллах тодорхой чиглэлтэй, тэтгэврийн байцаагч зөвхөн тэтгэврийн асуудал хариуцдаг, байгууллага хариуцсан байцаагч зөвхөн тухайн чиглэлээ мэддэг байсан.

           Ухаалаг ажлын байр төслийг хэрэгжүүлж, нэг цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлснээр тухайн байцаагч нийгмийн даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх чадвар эзэмшсэн, мэргэшсэн, албан хаагч байх ёстой.

         Хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудыг ажлын байран дээрээ хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болгох, нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг нэг мөр хэрэгжүүлэх талаар нэгдсэн ойлголттой болгох, иргэд, даатгуулагчдад чадварлаг, түргэн шуурхай, ёс зүйтэй үйлчилгээ үзүүлэх дадлыг эзэмшүүлэх зорилгоор НДЕГ-аас баталсан удирдамж, хэлтсийн даргын баталсан сургалтын хуваарийн дагуу 2021 оны 02 сарын 04-ний өдрөөс 05 сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 56 цагийн “Чадавхижуулах сургалт”-уудыг амжилттай зохион байгуулж ажилласан.

          Ингэснээр иргэд даатгуулагч, аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийгмийн даатгалын ямар ч үйлчилгээг чирэгдэлгүй шуурхай хүлээн авах боломж бүрдсэн.

          Мөн Ухаалаг ажлын байр төслийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулж, А, В, С хэсгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн Хүлээлгийн заал, Үйлчилгээний заал, Уулзалтын өрөө, Олгох үйлчилгээг шинээр тохижуулж, тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн засвар тохижилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

          Өмнө нь тус хэлтсийн нэг давхрын 101 тоот өрөөнд тэтгэвэр, тэтгэмжийн материал хүлээн авч, 102 тоот өрөөнд сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч нар болон банкны үйлчилгээ, хоёр давхарт аж ахуй нэгж байгууллагууд тайлангаа өгдөг байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг байгууллагын нягтлан бодогч нар 2 давхарт дугаарлаж зогсон тайлангаа өгөөд дахин 1 давхарт дугаарлаж тэтгэмжийн материалуудаа өгдөг байсан. Одоо бол хүлээлгийн танхимтай, тэндээс дугаарлагч машинаас дугаар авч, нэг цэгийн үйлчилгээгээр нийгмийн даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээ авч байна. Иргэд даатгуулагч олон дахин дугаарлах, хүлээх шаардлагагүй болсон.