Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээСУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА

 ТУС ХЭЛТСЭЭС 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 17-ний ӨДӨР ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 47 НЯГТЛАН БОДОГЧ  НАРТ “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ДААТГУУЛАГЧИЙН ТӨРӨЛ КОДЫГ ЗӨВ СОНГОЖ ТАЙЛАГНАХ, ШИМТГЭЛИЙН 50 ХУВИЙН БУЦААН ОЛГОЛТ, МӨН ШИМТГЭЛИЙН ӨР АВЛАГЫГ БАРАГДУУЛАХАД  АНХААРЧ АЖИЛЛАХ” ЗАРИМ АСУУДЛУУДЫН ТАЛААР МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА.