Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээСалбарын ажилтнуудын хэрэгцээнд ашиглах хоёр гарын авлага шинээр хэвлэгдлээ

Салбарын ажилтнуудын хэрэгцээнд ашиглах хоёр гарын авлага шинээр хэвлэгдлээ

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой Шинрай төслийн хүрээнд шинээр хоёр гарын авлагыг хэвлүүлэн ажилтан албан хаагчдын хэрэгцээнд хүргэлээ. Тухайлбал сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр “Сургалт хөгжүүлэлтийн удирдамж”, орлого шимтгэлийн байцаагчдын ажлыг нарийвчлан тусгасан “Нийгмийн даатгалын орлого шимтгэл хариуцсан байцаагчийн ажлын гарын авлага”-ыг Японы зөвлөхүүдийн дэмжлэг, салбарын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор бэлтгэн гаргалаа.

Өмнө нь төрийн үйлчилгээ тэр дундаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хэрхэн хүргэх стандартыг нарийн тодорхойлсон “Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний гарын авлага”-ыг мөн боловсруулан хэвлүүлсэн юм. Эдгээр гарын авлага, удирдамжийг байцаагч ажилтнууд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашигласнаар ажлын үр дүн, үйлчилгээний чанар улам сайжрах боломж бүрдэж байна.