Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт” баянхонгор аймагт боллоо

“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт” баянхонгор аймагт боллоо

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран “Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймагт зохион байгууллаа.

Сургалтанд Нийгмийн даатгалын бодлогын  хэрэгжилтийн газрын дарга Б. Батбаатар, ахлах мэргэжилтэн Б.Батжаргал, НДЕГ-ын ЭМДГ-ын газрын мэргэжилтэн Ш.Сэлэнгэ нар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас  төслийн үндэсний менежер А.Лхагвадэмбэрэл, төслийн ажилтан Б.Баярцэцэг нар, түүнчлэн Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 40, Говь-Алтай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн долоон байцаагч, ажилтнууд тус тус хамрагдав.

Энэхүү сургалтаар Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зүгээс  байгууллагынхаа үйл ажилаагаа болон Монгол улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшин, зардал, үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг, зөвлөмжийн талаар мэдээлэл өгсөн бол Эрүүл мэндийн даатгалын газрын мэргэжилтэн Ш.Сэлэнгэ ЭМД-ын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Малчдын эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ сэдвээр сургалт хийсэн.

Харин Нийгмийн даатгалын бодлогын  хэрэгжилтийн газраас УИХ-ын 2015 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого (2015-2030)”, Тэтгэврийн шинэчлэлийн хүрээнд нийгмийн даатгалын багц хуульд оруулах үндсэн өөрчлөлт, Улсын Их хурлаас 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр баталсан хуулиудын хэрэгжилт болоод цаашид нийгмийн даатгалын хуульд оруулахаар төлөвлөж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар , тэрчлэн шимтгэл төлөлтийг банкны цахим үйлчилгээ ашиглан төлөх тухай мэдээлэл өгч нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Энэ үеэр Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бөмбөгөр сумын нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Б.Оюунтогтох  хамгийн олон малчин даатгалд хамруулсан тухай өөрийн  туршлагыг бусаддаа хуваалцсан нь мөн олны анхаарал татаж байлаа. Тэрчлэн “Зорилтот бүлэгт зориулсан нийгмийн даатгалын   сурталчилгааны материалын гол агуулгыг боловсруулах” чиглэлд багаар ажиллуулан, малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэхэд ашиглах олон шинэлэг санааг гаргасан нь сургалтын бас нэг үр дүн байлаа.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН  ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР