Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээИргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал

Иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал

НДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын 2018 оны жилийн эцсийн тайлангаас үзэхэд, улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоолгон тэтгэвэр тэтгэмж авч буй 111000 гаруй иргэн байна.

Нийт хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон иргэдийн 48 хувь нь хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн, 52 хувь нь хагас алдсан байна.

Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан болж буй 18 бүлэг өвчнөөс дотор, сэтгэц, мэдрэл, гэмтэл, чих, хамар хоолойн өвчин нийт хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 79.5 хувийг эзэлж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна.

Иргэн / даатгуулагч/-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтооход Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай” А/39 A/12 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Иргэн / даатгуулагч/-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтооход баримтлах жагсаалт, хувь, хэмжээ, хугацаа”-г  мөрдөн ажиллаж байна.

Уг жагсаалтаар өвчин эмгэгийн үе шат бүрээр хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг нарийвчлан тогтоон, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг хянах, эмчлэн эрүүлжүүлэх, нөхөн сэргээх хугацааг тодорхой болгон,  хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийн зөрүүг арилган, анатоми-морфологийн болон эрхтэн системийн үйл ажиллагаа нь эргэж сэргэхгүй нь тогтоогдсон бол иргэд даатгуулагчдад чирэгдэлгүй үйлчлэх,  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах нөхцөл боломжийг олгож байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай” А/39 A/12 тоот хамтарсан тушаалыг  бүрэн эхээр хавсаргав.

1907121